Enter your keyword

TRUNG TÂM TIN HỌC

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRUNG TÂM TIN HỌC

CHỨC NĂNG


Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ tin học.

NHIỆM VỤ


Tổ chức giảng dạy các lớp học tin học.
Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học.

NHÂN SỰ


TT Họ và Tên Chức danh/Chức  vụ Email
1 TS. Phan Anh Cang Trưởng khoa Giảng viên cangpa@vlute.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Văn Hiếu Giảng viên hieunv@vlute.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Vạn Năng Giảng viên nangnv@vlute.edu.vn
4 ThS. Trần Hồ Đạt Phụ trách bộ môn datth@vlute.edu.vn
5 ThS. Lê Hoàng An Phụ trách bộ môn anlh@vlute.edu.vn
6 ThS. Trần Thái Bảo Phụ trách bộ môn baott@vlute.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Ngọc Nga Giảng viên ngannn@vlute.edu.vn
8 ThS. Trần Thị Tố Loan Giảng viên loanttt@vlute.edu.vn
9 ThS. Trần Thu Mai Giảng viên maitt@vlute.edu.vn
10 ThS.NCS. Trương Mỹ Thu Thảo Giảng viên thaotmt@vlute.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến Giảng viên yennth@vlute.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nga Giảng viên ngantm@vlute.edu.vn
13 ThS. Lê Thị Hoàng Yến Giảng viên yenlth@vlute.edu.vn
14 ThS. Lê Thị Hạnh Hiền Giảng viên hienlth@vlute.edu.vn
15 ThS. Trần Thị Cẩm Tú Giảng viên tuttc@vlute.edu.vn
16 CH. Trần Phan An Trường Giảng viên truongtpa@vlute.edu.vn
17 CH. Nguyễn Ngọc Phương Trang Giảng viên trangnnp@vlute.edu.vn
18 CH. Mai Thiên Thư Giảng viên thumt@vlute.edu.vn
19 CH. Tô Nguyễn Hoàng Phúc Giảng viên phuctnh@vlute.edu.vn
20 CH. Trần Thị Kim Ngân Giảng viên nganttk@vlute.edu.vn
21 CH. Trần Quốc Thịnh Giảng viên thinhtq@vlute.edu.vn

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Điện thoại: (+84)270 3828320
Email: cit@vlute.edu.vn