Enter your keyword

TRUNG TÂM THỰC HÀNH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRUNG TÂM THỰC HÀNH

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Điện thoại: (+84)270 3838996

CHỨC NĂNG


Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá chất lượng kỹ năng thực hành của sinh viên, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, lao động doanh nghiệp, tổ chức thực tập sản xuất, quan hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên.

NHIỆM VỤ


Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng và người lao động.
Tổ chức thực tập sản xuất tại doanh nghiệp cho sinh viên.
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức, kỹ năng thực hành.
Quan hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên.
Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.

NHÂN SỰ


TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1 Văn Kim Tố Giám đốc tovk@vlute.edu.vn
2 Nguyễn Thái Sơn Giảng viên sonnt@vlute.edu.vn
3 Nguyễn Thiện Nhựt Giảng viên nhutnt@vlute.edu.vn
4 Hứa Bình Nguyên Giảng viên nguyenhb@vlute.edu.vn
5 Nguyễn Thành Nhân Giảng viên nhannt@vlute.edu.vn