Enter your keyword

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

CHỨC NĂNG


Tham mưu Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo các hệ đào tạo VLVH, đào tạo liên kết, liên thông, đào tạo ngắn hạn.
Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chất lượng dạy và học.

NHIỆM VỤ


Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo trong việc đổi mới công tác quản lý đào tạo các hệ VLVH, liên thông, đào tạo liên kết, ngắn hạn đảm bảo quy mô và chất lượng.
Triển khai, tổ chức đào tạo các hệ phụ trách, phối hợp tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, sư phạm nghề.
Phối hợp với phòng Đào tạo quản lý điểm số, cấp phiếu điểm, văn bằng, chứng chỉ.
Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.

NHÂN SỰ


TT Họ và Tên Chức danh/Chức vụ Email
1 TS. Nguyễn Văn Minh Giám đốc minhnv@vlute.edu.vn
2 ThS. Trần Hoài Hạnh Phó Giám đốc hanhtt@vlute.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Khánh Duy Giảng viên duynk@vlute.edu.vn
4 ThS. Lê Thị Thùy Linh Giảng viên linhltt@vlute.edu.vn
5 KS. Nguyễn Hoàng Anh Giảng viên anhnh96@vlute.edu.vn
6 CH. Lâm Quế Thanh Nhân viên thanhlp@vlute.edu.vn