Enter your keyword

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN


Tiền thân của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là Phòng Quản lý khoa học và Thực tập sản xuất. Phòng đã nhiều lần được tách, nhập và đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn xây dựng và phát triển của nhà trường. Cùng với việc thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2013, Phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế như hiện nay.
Website: http://qlkh.vlute.edu.vn/
Điện thoại: (+84)270 3862457

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ


Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tư vấn cho các đơn vị trong trường về việc tổ chức và quản lý:
Hoạt động khoa học công nghệ.
Ứng dụng, chuyển giao và hợp tác sản xuất về khoa học công nghệ.
Hoạt động hợp tác quốc tế.

NHÂN SỰ


STT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1 TS. Trần Bá Luân Trưởng phòng luantb@vlute.edu.vn
2 TS. Phạm Huy Tư Giảng viên tuph@vlute.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên thu_nta@vlute.edu.vn