Enter your keyword

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng B104, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Điện thoại: (+84) 0270 3821228

CHỨC NĂNG


Tham mưu Hiệu trưởng về thực hiện kế hoạch quản lý tài chính, thanh quyết toán các nguồn kinh phí, công tác báo cáo tài chính.

NHIỆM VỤ


Xây dựng kế hoạch quản lý tài chính hàng năm.
Xây dựng dự toán các nguồn kinh phí (thường xuyên, không thường xuyên), dự toán kinh phí theo chương trình mục tiêu các năm.
Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán.
Lập báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu.
Cung cấp hồ sơ cho công tác thanh tra, kiểm toán.
Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, kho bạc nhà nước.
Thu nộp các khoản thuế vào ngân sách.

NHÂN SỰ


TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1 TS. Nguyễn Nghiêm Thái Minh Trưởng phòng minhnnt@vlute.edu.vn
2 ThS. Trần Thị Cẩm Nhung Kế toán viên nhungttc@vlute.edu.vn
3 Nguyễn Tích Thiện Tâm Kế toán viên tamntt@vlute.edu.vn
4 Đặng Thị Kim Anh Kế toán viên anhdtk@vlute.edu.vn
5 Lê Trương Bảo Trang Giảng viên trangltb@vlute.edu.vn
6 Trần Thị Lệ Thu Giảng viên thuttl@vlute.edu.vn
7 Huỳnh Thị Dư Giảng viên duht@vlute.edu.vn