Enter your keyword

PHÒNG ĐÀO TẠO

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

PHÒNG ĐÀO TẠO

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng A101
Điện thoại: +84270 3862290
Website: http://pdt.vlute.edu.vn

CHỨC NĂNG


Tham mưu Hiệu trưởng về hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của trường;
Nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và đổi mới các chương đào tạo phù hợp với thực tiễn.

NHIỆM VỤ


Xây dựng, triển khai, tổ chức đào tạo, ban hành các quy chế, biểu mẫu giảng dạy.
Nghiên cứu, đề xuất các phương án đổi mới công tác quản lý đào tạo, chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường, đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội.
Quản lý điểm số, chứng chỉ, văn bằng.
Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.

NHÂN SỰ


TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1 NCS. Mai Hoàng Long Trưởng phòng longmh@vlute.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Duy Phúc Phó trưởng phòng phucnd@vlute.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Đức Hải Giảng viên haind@vlute.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thanh Ngọc Giảng viên ngocnt@vlute.edu.vn
5 ThS. Thạch Thị Sochet Nhân viên sochet@vlute.edu.vn
6 ThS. Mai Ngọc Quí Giảng viên quimn@vlute.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Thị Hồng Khanh Giảng viên khanhnth@vlute.edu.