Enter your keyword

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN


1. Mục tiêu chung

Là trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật công nghệ và các lĩnh vực kinh tế – xã hội khác cho khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Là trung tâm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc gia, quốc tế.
Là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia.
Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư về nhân lực trình độ cao.
Phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển chung các trường đại học trong nước, đến năm 2030 đạt trình độ trung bình ở khu vực Đông Nam Á và Quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cán bộ kỹ thuật có trình độ sau đại học, đại học đạt chuẩn (quốc gia, khu vực Asean và quốc tế) với lưu lượng 10.000 sinh viên/năm; đảm bảo chất lượng đào tạo, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, thực tiễn sản xuất và hội nhập quốc tế.
Tổ chức hoạt động của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, sư phạm dạy nghề, quản lý cán bộ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp.
Tổ chức hoạt động Trung tâm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tương thích với tiêu chuẩn kỹ năng nghề khu vực ASEAN, APEC cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người lao động khu vực.
Tổ chức hoạt động Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề hệ thống Giáo dục nghề nghiệp.
Tổ chức hoạt động Trung tâm nghiên cứu khoa học dạy nghề, khoa học công nghệ; chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ về các lĩnh vực liên quan.
Tổ chức hoạt động Trung tâm đào tạo quốc tế, Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, Vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo.