Enter your keyword

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng B304
Điện thoại: (+84) 0270 3 862533

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ


– Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học;
– Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
– Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy – học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN


Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, trong những năm tới khoa Sư phạm phấn đấu thực hiện tốt các yêu cầu sau:
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên đáp ứng chuẩn trình độ của trường đại học.
– Hoàn chỉnh giáo trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và phù hợp với thực tế của nhà trường, địa phương.
– Tổ chức hội thảo khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo học chế tín chỉ.
– Nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.
– Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy đáp ứng theo yêu cầu phát triển của khoa học, kỹ thuật.
– Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học; Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy – học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

NHÂN SỰ


TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Email
1 ThS. Nguyễn Công Đắc Phụ trách khoa dacnc@vlute.edu.vn
2 CH. Trần Đại Phước Phó trưởng khoa phuoctd@vlute.edu.vn
3 ThS. Trần Hữu Thi Giảng viên thith@vlute.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Minh Trung Giảng viên minhnm@vlute.edu.vn
5 ThS. Lê Thị Ngọc Giàu Giảng viên giaultn@vlute.edu.vn
6 ThS. Bùi Nguyễn Hoàng Trương Giảng viên truongbnh@vlute.edu.vn
7 ThS. Lê Thị Hồng Nhung Giảng viên nhunglth@vlute.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thị Hồng Giảng viên hongnt@vlute.edu.vn
9 ThS. Trịnh Thị Kim Thơ Giảng viên thottk@vlute.edu.vn
10 KS. Trần Minh Sang Giảng viên sangtm@vlute.edu.vn
11 ThS. Trương Thị Trang Giảng viên trangtt@vlute.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Thị Kiều Nga Giảng viên ngantk@vlute.edu.vn
13 ThS. Đinh Trần Kim Ngân Giảng viên ngandtk@vlute.edu.vn
14 ThS. Trương Mộng Loan Giảng viên loantm@vlute.edu.vn
15 Nguyễn Diễm Phúc Giảng viên phucnd@vlute.edu.vn