Enter your keyword

KHOA KINH TẾ – LUẬT

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHOA KINH TẾ - LUẬT

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Văn phòng Khoa phòng C301
Điện thoại: 02703 821 881
Email: fel@vlute.edu.vn

CHỨC NĂNG


Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; quản lý đào tạo các chuyên ngành của khoa, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất do khoa quản lý.

NHIỆM VỤ


– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường
– Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động sở hữu trí tuệ; tham gia các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và các hoạt động phong trào được cấp trên và Nhà trường tổ chức.
– Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.
– Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.

CƠ SỞ VẬT CHẤT


– Văn phòng Khoa Kinh tế – Luật đặt tại phòng C301 (tòa nhà C 11 tầng)
– Hiện nay Khoa có 2 phòng thực hành:
+ 01 Phòng thực hành chuyên sâu về ngành Luật
+ 01 Phòng máy tính phục vụ giảng dạy thực hành chuyên ngành Kinh tế với cấu hình cao, hiện đại.

NHÂN SỰ


TT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Email
1 TS.Nguyễn Nghiêm Thái Minh Trưởng khoa minhnnt@vlute.edu.vn
2 ThS.Huỳnh Thị Dư Phó trưởng khoa duht@vlute.edu.vn
3 ThS.Trần Cẩm Nhung Giảng viên nhungttc@vlute.edu.vn
4 ThS. NCS. Nguyễn Thị Mỹ Linh Giảng viên linhntm@vlute.edu.vn
5 ThS. Tô Tuấn An Giảng viên antt@vlute.edu.vn
6 CH. Nguyễn Huỳnh Trúc My Giảng viên mynht@vlute.edu.vn
7 CH. Nguyễn Ngọc Anh Giảng viên anhnn@vlute.edu.vn
8 ThS. NCS. Cao Thanh Phong Giảng viên phongct@vlute.edu.vn
9 ThS. Dương Quốc Thịnh Giảng viên thinhdq@vlute.edu.vn
10 ThS. Lê Công Bảo Ngọc Giảng viên ngoclcb@vlute.edu.vn
11 CH. Nguyễn Văn Trường Giảng viên truongnv@vlute.edu.vn
12 ThS. Lê Minh Triết Giảng viên trietlm@vlute.edu.vn
13 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Chân Giảng viên channtn@vlute.edu.vn
14 ThS.Nguyễn Thị Hồng Khanh Giảng viên khanhnth@vlute.edu.vn
15 ThS. Đặng Nguyễn Thảo Hiền Giảng viên hiendnt@vlute.edu.vn
16 ThS. Hứa Bình Nguyên Giảng viên nguyenhb@vlute.edu.vn