Enter your keyword

KHOA KHOA HỌC SINH HỌC ỨNG DỤNG

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHOA KHOA HỌC SINH HỌC ỨNG DỤNG

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C401
Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

CHỨC NĂNG


Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/ mô đun thuộc kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề.

NHIỆM VỤ


1. Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần, môn học/ mô đun thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
2. Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong khoa trên cơ sở thống nhất với phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa.
3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
4. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
5. Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chuyên môn, hội thảo về khoa học các lĩnh vực thuộc khoa phụ trách.
6. Quản lý cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
7. Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học/ mô đun thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành do khoa quản lý.
8. Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.
9. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.
10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

NHÂN SỰ


TT

Họ tên Chức danh/Chức vụ

Email

1 ThS.NCS. Đặng Thanh Sơn Trưởng khoa sondt@vlute.edu.vn
2 TS. Trần Hồng Quân Phó Trưởng khoa quanth@vlute.edu.vn
3 ThS.NCS. Trương Phúc Vinh Trưởng bộ môn, Giảng viên vinhtp@vlute.edu.vn
4 ThS. Trương Văn Xạ Giảng viên xatv@vlute.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Nhu Liễu Giảng viên lieunn@vlute.edu.vn
6 ThS. Trịnh Ngọc Hân Giảng viên hantn@vlute.edu.vn
7 ThS. Lê Ngọc Vỉnh Giảng viên vinhln@vlute.edu.vn
8 ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhung Giảng viên nhunghth@vlute.edu.vn
9 ThS. Trần Thanh Thảo Giảng viên thaott@vlute.edu.vn
10 ThS. Huỳnh Thị Phương Thảo Giảng viên thaohtp@vlute.edu.vn
11 ThS. Đinh Thị Kim Nhung Giảng viên nhungdtk@vlute.edu.vn
12 ThS.NCS. Trần Bá Luân Giảng viên luantb@vlute.edu.vn
13 ThS. Trần Minh Phúc Giảng viên phuctm@vlute.edu.vn
14 ThS.NCS. Nguyễn Trung Trực Giảng viên trungnt@vlute.edu.vn
15 ThS. Võ Thị Ngọc Bích Giảng viên bichvtn@vlute.edu.vn
16 ThS. Tân Bích Phượng Giảng viên phuongtb@vlute.edu.vn
17 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên huongntt@vlute.edu.vn
18 CH. Hồ Xuân Yến Giảng viên yenhx@vlute.edu.vn
19 ThS. Lâm Hòa Hưng Giảng viên hunglh@vlute.edu.vn
20 ThS. Trần Kim Thoa Giảng viên thoatk@vlute.edu.vn
21 ThS. Phan Nguyễn Thanh Trang Giảng viên trangpnt@vlute.edu.vn
22 ThS. Nguyễn Anh Thi Giảng viên thita@vlute.edu.vn
23 ThS. Huỳnh Minh Luân Giảng viên luanhm@vlute.edu.vn
24 TS. Quách Thị Thanh Tâm Giảng viên tamqtt@vlute.edu.vn
25 KS. Đặng Phi Yến Giảng viên yendp@vlute.edu.vn
26 KS. Lý Bảo Trân Giảng viên tranlb@vlute.edu.vn
27 TS. Nguyễn Trí Yến Chi Trưởng bộ môn, Giảng viên chinty@vlute.edu.vn
28 KS. Nguyễn Trường Lãm Giảng viên lamnt@vlute.edu.vn
29 KS. Nguyễn Thị Hồng Gấm Giảng viên gamnth@vlute.edu.vn
30 KS. Nguyễn Phụng Tiên Giảng viên tiennp@vlute.edu.vn
31 ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Giảng viên hangntt@vlute.edu.vn
32 TS. Quách Văn Cao Thi Giảng viên thiqvc@vlute.edu.vn
33 ThS. Đặng Mai Phúc Giảng viên phucdm@vlute.edu.vn
34 KS. Ngô Khánh Duy Giảng viên duy_ngk@vlute.edu.vn
35 TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giảng viên anhntn@vlute.edu.vn
36 Nguyễn Mai Vy Giảng viên vynm@vlute.edu.vn
37 ThS. Trần Thị Anh Đào Giảng viên daotta@vlute.edu.vn
38 Giáp Phạm Ngọc Trâm Giảng viên tramgpn@vlute.edu.vn