Enter your keyword

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

CHỨC NĂNG


Khoa Khoa học Cơ bản có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/ mô đun thuộc hai nhóm: Cơ bản và Cơ sở ở các trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề và trung cấp nghề của tất cả các ngành, nghề đào tạo trong nhà trường:
1. Nhóm cơ bản gồm các học phần, môn học/mô đun: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Nguyên lý thống kê, Toán kinh tế, Vật lý đại cương, Hóa đại cương, Hóa hữu cơ, Sinh học đại cương, …
2. Nhóm cơ sở gồm các học phần, môn học/mô đun: Nhập môn Tin học, Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý – Chi tiết máy, Vật liệu cơ khí, Vật liệu học, Dung sai – Kỹ thuật đo, Cơ lưu chất, Dao động kỹ thuật, Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo, …

NHIỆM VỤ


Khoa Khoa học Cơ bản có những nhiệm vụ sau đây:
– Tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần, môn học/mô đun thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
– Phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong khoa trên cơ sở thống nhất với phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Đào tạo. Quản lý theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa;
– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;
– Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường;
– Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề chuyên môn, hội thảo về khoa học các lĩnh vực thuộc khoa phụ trách;
– Quản lý cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng thuộc khoa, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
– Quản lý cán bộ, giảng viên giảng dạy một số học phần, môn học/mô đun thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và một phần kiến thức thuộc khối cơ sở ngành do khoa quản lý;
– Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa phụ trách. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý;
– Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa;
– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

NHÂN SỰ


TT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Email
1 TS. Hồ Minh Trung Trưởng khoa trunghm@vlute.edu.vn
2 ThS.Trương Thị Thúy Vân Phó trưởng khoa vanttt@vlute.edu.vn
3 TS. Trần Hoài Ngọc Nhân Giảng viên nhanthn@vlute.edu.vn
4 ThS. Trương Công Nghiệp Giảng viên nghieptc@vlute.edu.vn
5 ThS. Phạm Văn Dương Giảng viên duongpv@vlute.edu.vn
6 ThS. Vũ Mộng Long Giảng viên longvm@vlute.edu.vn
7 ThS. Lê Doãn Duy Giảng viên duyld@vlute.edu.vn
8 ThS. Võ Phước Hậu Giảng viên hauvp@vlute.edu.vn
9 ThS. Lê Thị Thu Thùy Giảng viên thuyltt@vlute.edu.vn
10 ThS.NCS. Lê Xuân Thùy Giảng viên thuylx@vlute.edu.vn
11 ThS. Thái Văn Thanh Giảng viên thanhtv@vlute.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Thành Luân Giảng viên luannt@vlute.edu.vn
13 ThS. Phạm Như Thuận Giảng viên thuanpn@vlute.edu.vn
14 ThS. Nguyễn Hoàng Anh Giảng viên anh_nh@vlute.edu.vn
15 ThS. Phan Hữu Hoàng Giảng viên hoangph@vlute.edu.vn
16 ThS. Trần Thế Phương Giảng viên phuongtt@vlute.edu.vn
17 ThS. Nguyễn Thanh Toàn Giảng viên toannt@vlute.edu.vn
18 ThS. Huỳnh Minh Hiền Giảng viên hienhm@vlute.edu.vn
19 ThS. Lê Thị Thúy My Giảng viên myltt@vlute.edu.vn
20 ThS. Thái Văn Thành Giảng viên thanh_tv@vlute.edu.vn
22 ThS. Ngô Minh Trung Giảng viên trung_nm@vlute.edu.vn
23 ThS. Phạm Minh Trí Giảng viên tripm@vlute.edu.vn