Enter your keyword

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C601
Điện thoại: (+84) 0270 3 828320
Website: http://fit.vlute.edu.vn
Email:cit@vlute.edu.vn

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ


Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: thạc sĩ, đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Khoa Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, tuyển sinh, nhân sự thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

CƠ SỞ VẬT CHẤT


Văn phòng Khoa CNTT đặt tại phòng C601 (tòa nhà C 11 tầng)
Văn phòng Trung tâm Tin học đặt tại Kiốt 02 (cạnh cổng chính trường)
Hiện nay Khoa có 08 phòng máy vi tính phục vụ giảng dạy thực hành với cấu hình cao, hiện đại;
01 phòng thực hành chuyên sâu về mạng, truyền thông và phần cứng;
01 phòng phục vụ công tác nghiên cứu của giảng viên

NHÂN SỰ


TT Họ và Tên Chức danh/Chức  vụ Email
1 TS. Phan Anh Cang Trưởng khoa Giảng viên cangpa@vlute.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Văn Hiếu Giảng viên hieunv@vlute.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Vạn Năng Giảng viên nangnv@vlute.edu.vn
4 ThS. Trần Hồ Đạt Phụ trách bộ môn datth@vlute.edu.vn
5 ThS. Lê Hoàng An Phụ trách bộ môn anlh@vlute.edu.vn
6 ThS. Trần Thái Bảo Phụ trách bộ môn baott@vlute.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Ngọc Nga Giảng viên ngannn@vlute.edu.vn
8 ThS. Trần Thị Tố Loan Giảng viên loanttt@vlute.edu.vn
9 ThS. Trần Thu Mai Giảng viên maitt@vlute.edu.vn
10 ThS.NCS. Trương Mỹ Thu Thảo Giảng viên thaotmt@vlute.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến Giảng viên yennth@vlute.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nga Giảng viên ngantm@vlute.edu.vn
13 ThS. Lê Thị Hoàng Yến Giảng viên yenlth@vlute.edu.vn
14 ThS. Lê Thị Hạnh Hiền Giảng viên hienlth@vlute.edu.vn
15 ThS. Trần Thị Cẩm Tú Giảng viên tuttc@vlute.edu.vn
16 CH. Trần Phan An Trường Giảng viên truongtpa@vlute.edu.vn
17 CH. Nguyễn Ngọc Phương Trang Giảng viên trangnnp@vlute.edu.vn
18 CH. Mai Thiên Thư Giảng viên thumt@vlute.edu.vn
19 CH. Tô Nguyễn Hoàng Phúc Giảng viên phuctnh@vlute.edu.vn
20 CH. Trần Thị Kim Ngân Giảng viên nganttk@vlute.edu.vn
21 CH. Trần Quốc Thịnh Giảng viên thinhtq@vlute.edu.vn