Enter your keyword

HỘI SINH VIÊN

HỘI SINH VIÊN

CHỨC NĂNG


Đang cập nhật…

NHIỆM VỤ


Đang cập nhật…

BAN CHẤP HÀNH


STT

Họ tên

Chức vụ

1 Lê Thanh Quang Đức Chủ tịch

2

Bùi Thị Kim Yến Phó chủ tịch; Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên

3

Nguyễn Khánh Duy Phó chủ tịch

4

Huỳnh Tấn Bình Ủy viên Ban Thư ký

5

Thạch Thị Linh Đa Ủy viên Ban Thư ký

6

Lâm Bá Thanh Nhiệm Ủy viên Ban Thư ký

7

Nguyễn Ngô Chí Trường Ủy viên Ban Thư ký

8

Huỳnh Hoàng Bửu Ủy viên Ban Chấp hành

9

Nguyễn Chí Đạt Ủy viên Ban Chấp hành

10

Trần Thành Luân Ủy viên Ban Chấp hành

11

Nguyễn Ngọc Tuyết Mai Ủy viên Ban Chấp hành

12

Huỳnh Thị Kim Ngân Ủy viên Ban Chấp hành

13

Lê Thành Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành

14

Dương Thanh Nhã Ủy viên Ban Chấp hành

15

Phạm Thị Thẫm Phương Ủy viên Ban Chấp hành

16

Trần Thanh Thuận Ủy viên Ban Chấp hành

17

Huỳnh Đắc Sơn Tuyền Ủy viên Ban Chấp hành

18

Trương Minh Toàn Ủy viên Ban Chấp hành

19

Nguyễn Ngọc Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành

20

Phạm Thị Tuyết Vân Ủy viên Ban Chấp hành

21

Nguyễn Mai Vy Ủy viên Ban Chấp hành