Enter your keyword

ĐOÀN TRƯỜNG

ĐOÀN TRƯỜNG

CHỨC NĂNG


Đang cập nhật…

NHIỆM VỤ


Đang cập nhật…

BAN CHẤP HÀNH


STT

Họ và tên 

Chức vụ

1

Đặng Hải Đăng Bí thư đoàn trường

2

Huỳnh Thị Phương Thảo Phó Bí thư đoàn trường – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

3

Trần Văn Diễn Phó Bí thư đoàn trường

4

Lê Thanh Quang Đức Uỷ viên Ban thường vụ đoàn trường

5

Nguyễn Thị Minh Anh Uỷ viên Ban thường vụ đoàn trường

6

Lê Duy Khánh Uỷ viên Ban thường vụ đoàn trường

7

Bùi Thị Kim Yến Uỷ viên Ban thường vụ đoàn trường

8

Huỳnh Tấn Bình Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

9

Đào Thị Trúc Mai Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

10

Phan Trường Duy Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

11

Tô Ngọc Luật Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

12

Mai Thiên Thư Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

13

Nguyễn Việt Trung Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

14

Bùi Nguyễn Hoàng Trương Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

15

Huỳnh Thị Thúy Anh Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

16

Đặng Thành Hữu Thuận Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

17

Nguyễn Hoài Nam Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

18

Trần Anh Thư Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

19

Trần Văn Sỉ Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

20

Võ Ngọc Ngân Thanh Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường

21

Ngô Ngọc Gia Khánh Uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường