Enter your keyword

ĐẢNG ỦY

ĐẢNG ỦY

CHỨC NĂNG


Đang cập nhật…

NHIỆM VỤ


Đang cập nhật…

BAN CHẤP HÀNH


STT

Họ và tên Chức vụ

Chức vụ trong BCH Đảng ủy

1

Cao Hùng Phi Hiệu trưởng Bí thư Đảng Ủy

2

Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch HĐT Phó bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Minh Sang Phó hiệu trưởng; Bí thư chi bộ Quản lý phục vụ Uỷ viên Ban thường vụ; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

4

Phùng Thế Tuấn Bí thư chi bộ Quản lý sinh viên Uỷ viên Ban chấp hành

5

Nguyễn Xuân Vinh Bí thư chi bộ Đào tạo 1 Uỷ viên Ban chấp hành

6

Phan Hoàng Mau Bí thư chi bộ Đào tạo 2 Uỷ viên Ban chấp hành

7

Nguyễn Vạn Năng Chủ tịch Công đoàn Uỷ viên Ban chấp hành

8

Đặng Hải Đăng Bí thư Đoàn trường Uỷ viên Ban chấp hành

9

Nguyễn Tích Thiện Tâm Đảng viên chi bộ Quản lý phục vụ Uỷ viên Ban chấp hành