Enter your keyword

CÔNG ĐOÀN

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG ĐOÀN

CHỨC NĂNG


Đang cập nhật…

NHIỆM VỤ


Đang cập nhật…

BAN CHẤP HÀNH


STT

Họ và tên Chức vụ

Chức vụ trong BCH Công đoàn

1

Nguyễn Vạn Năng Giảng viên Khoa CNTT Chủ tịch

2

Huỳnh Thị Dư Trưởng Bộ môn Kinh tế Phó chủ tịch

3

Nguyễn Công Khải Giảng viên Khoa CKĐL Uỷ viên Ban chấp hành

4

Nguyễn Nhu Liễu Giảng viên Khoa KH SHƯD Uỷ viên Ban chấp hành

5

Phan Thị Thanh Thủy Nhân viên phòng TC-HC Uỷ viên Ban chấp hành

6

Lê Doãn Duy Giảng viên Khoa KHCB Uỷ viên Ban chấp hành

7

Đặng Hải Đăng Bí thư Đoàn trường Uỷ viên Ban chấp hành