Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH THÚ Y

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH THÚ Y


KIẾN THỨC
– Hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xã hội, nhân văn;
– Áp dụng các kiến thức cơ bản ngành về giải phẫu; sinh lý động vật; sinh lý bệnh động vật, đặc điểm dịch tễ của bệnh, cơ chế gây bệnh vào chuẩn đoán, tiên lượng và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho vật nuôi;
– Áp dụng các kiến thức sâu rộng về chuyên môn: quá trình bệnh lý khi vật nuôi mắc bệnh; các bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa, bệnh sản khoa, bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng, …và các phương pháp chẩn đoán, phòng, điều trị bệnh trong chăn nuôi để xây dựng, tổ chức thực hiện được các quy trình chăn nuôi tiên tiến, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi;
– Độc lập nghiên cứu chuyên sâu về thú y, tiếp tục học ở trình độ sau đại học và học thêm ngành 2 các chuyên ngành khác trong cùng khối ngành ở trình độ đại học và các bậc học cao hơn.
KỸ NĂNG
– Xây dựng và thực hiện tốt chương trình quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi; chẩn đoán, phòng và điều trị các bệnh: truyền nhiễm, bệnh nội khoa, bệnh sản khoa, bệnh ngoại khoa… và kiểm soát, khống chế bệnh ở cơ sở sản xuất, các trang trại chăn nuôi;
– Nghiên cứu và chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ ngành thú y vào thực tiễn sản xuất để chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi có hiệu quả;
– Tổ chức, quản lý sử dụng thuốc, vắc xin trong phòng, điều trị bệnh cho vật nuôi ở một đơn vị sản xuất (trang trại, doanh nghiệp);
– Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực thú y;
– Sử dụng được các phương tiện, thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh….
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
– Rèn luyện ý thức trách nhiệm, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
– Rèn luyện tính tích cực, chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm trong học tập, trong công tác chuyên môn, trong nghiên cứu khoa học;
– Hình thành tác phong làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác tốt với đồng nghiệp.