Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH NGHỆ SINH HỌC

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH NGHỆ SINH HỌC


KIẾN THỨC
– Có hiểu biết và thực hiện đúng các quy định của ngành phù hợp với đường lối cách mạng của Đảng và pháp luật của nhà nước Việt Nam;
– Hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhằm đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
– Có trình độ tiếng Anh A2 trở lên theo khung ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;
– Hiểu kiến thức và vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ sinh học vào nghiên cứu, sản xuất thực tế.
– Ứng dụng các kiến thức công nghệ sinh học môi trường, công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ sinh học nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao và bền vững cho xã hội;
– Ứng dụng các quy trình phân tích định tính, định lượng và kiểm nghiệm các sản phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt, môi trường và thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn an toàn sinh học, sở hữu trí tuệ và đạo đức sinh học.
KỸ NĂNG
– Sử dụng được các thiết bị cơ bản trong lĩnh vực công nghệ sinh học;
– Vận hành hiệu quả các phương tiện, thiết bị phòng thí nghiệm; biết cách khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm trong lĩnh vực công nghệ sinh học;
– Thực hành tốt các thao tác kỹ thuật công nghệ sinh học như: kỹ thuật sinh học phân tử, ADN, gen, enzyme, protein, kỹ thuật nuôi cấy mô, nuôi cấy vi sinh vật;
– Kiểm tra, phân tích, đánh giá các vấn đề về ô nhiễm môi trường; quản lý chất lượng thực phẩm; chọn giống trong nông nghiệp;
– Thành thạo các kỹ thuật phân tích định tính, định lượng vi sinh trong thực phẩm, môi trường, chế phẩm sinh học;
– Bố trí, tiến hành và phân tích số liệu thí nghiệm trong nghiên cứu sinh học;
– Đạt được chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề 3/5;
– Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, hợp tác và các kỹ năng mềm khác.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
– Đảm nhận về kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông -Lâm – Ngư nghiệp, Dược liệu, Chế biến và Bảo quản Thực phẩm, Khoa học Môi trường;
– Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các bộ, ngành hoặc các địa phương;
– Nghiên cứu viên thuộc các lĩnh vực về khoa học sự sống (sinh học, kỹ thuật sinh học và công nghệ sinh học) ở các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên      cứu của các bộ, ngành, trường đại học, cao đẳng;
– Có khả năng học tập, nghiên cứu, tiếp tục các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành: Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Sinh học, Sinh học ứng dụng.