Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT


1. Kiến thức
– Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong một hay một số lĩnh vực pháp lý về dân sự, hình sự, thương mại, hôn nhân gia đình, hành chính nhất định;
– Nắm vững kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc đòi hỏi có sự phức tạp có liên quan đến ngành học;
– Tích luỹ được kiến thức nền tảng về chuyên ngành, cũng như thực tiễn xã hội trong lĩnh vực pháp lý để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;
– Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.
2. Kỹ năng
– Kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của luật được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi;
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo;
– Năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
– Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Trong giao tiếp, nghiên cứu chuyên ngành ở mức độ hiểu, viết được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; viết được báo cáo có nội dung đơn giản; trình bày các ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo, có sáng kiến trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; có khả năng định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về pháp lý.