Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH


KIẾN THỨC
– Phân tích và vận dụng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các kiến thức về giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh vào thực tiễn cuộc sống;
– Kết hợp các kiến thức về toán cho Khoa học máy tính, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội với các kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính, hệ điều hành và tổ chức máy tính;
– Đề xuất được các ngôn ngữ lập trình, các cấu trúc dữ liệu, giải thuật về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu nhằm phát triển các phần mềm giải quyết các vấn đề thực tiễn;
KỸ NĂNG
– Vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn;
– Đề xuất được các ngôn ngữ lập trình, các cấu trúc dữ liệu, giải thuật về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu nhằm phát triển các phần mềm giải quyết các vấn đề thực tiễn;
– Triển khai xây dựng được các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích và đánh giá được các phần mềm, các hệ thống tính toán dựu trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu;
– Dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác trong lính vực máy tính và công nghệ thông tin;
– Đạt được năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
– Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
– Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định;
– Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân;
– Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc ở các vị trí sau:
– Chuyên viên máy tính và công nghệ thông tin ở các cơ quan, doanh nghiệp;
– Lập trình viên tại các công ty thuộc lĩnh vực máy tính và CNTT;
– Chuyên viên nghiên cứu và phát triển phần mềm dựa trên tri thức, các sản phẩm mang tính thông minh;
– Chuyên viên xử lý ảnh, video, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường;
– Cán bộ giảng dạy máy tính và công nghệ thông tin ở các trường học, học viện;
– Chuyên viên nghiên cứu về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu ở các trường đại học, học viện, các trung tâm và công ty công nghệ. nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về pháp lý.