Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI


KIẾN THỨC
– Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức về tin học căn bản, ngoại ngữ, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Có kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học;
– Có kiến thức về các lý thuyết và mô hình CTXH; các phương pháp CTXH chuyên nghiệp;
– Có đủ kiến thức bổ trợ để ứng dụng vào việc phân tích, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến trình giải quyết vấn đề;
– Có kiến thức nghiên cứu và xây dựng các mô hình tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng có vấn đề trong cuộc sống; kiến thức nghiên cứu và xây dựng chính sách;
– Có kiến thức quản lý, điều hành các hoạt động, dịch vụ trợ giúp cá nhân, gia đình, nhóm.
KỸ NĂNG
– Sử dụng được các kỹ năng công tác xã hội (CTXH) cá nhân, nhóm vào việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp các cá nhân, gia đình và nhóm để giúp họ tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình;
– Vận dụng được các chính sách xã hội và biện hộ cho thân chủ được thụ hưởng các quyền lợi chính đáng và phản hồi điều chỉnh chính sách;
– Áp dụng được các kỹ năng: lắng nghe, quan sát, vấn đàm, vãng gia, tham vấn và viết báo cáo;
– Thực hiện tốt các kỹ năng nghiên cứu xã hội, lập kế hoạch, đánh giá chính sách, mô hình giúp đỡ, quản lý các tổ chức xã hội;
– Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo;
– Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
– Đánh giá, phát hiện được các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lý và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng;
– Phân tích, đánh giá, áp dụng được mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển nghề nghiệp;
– Có khả năng đọc hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo bằng tiếng Anh;
– Sử dụng được tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường;
– Viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn bằng tiếng Anh.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
– Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn CTXH;
– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau như trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ những nhóm người yếu thế, nhóm nguy cơ, nhóm dễ bị thương tổn;
– Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực CTXH;
– Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn CTXH;
– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;
– Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH trình độ đại học có thể làm việc tại:
– Các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương;
– Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội,…;
– Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội;
– Cán bộ chương trình hoặc quản lý dự án phát triển của các tổ chức xã hội phi chính phủ trong nước và nước ngoài;
– Tham gia nghiên cứu các vấn đề xã hội.