Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG


KIẾN THỨC
– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
– Đáp ứng trình độ tiếng Anh và Tin học theo quy định của nhà trường.
KỸ NĂNG
Sau khi tốt nghiệp ra trường, người kỹ sư cần có các kỹ năng sau:
– Vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế và sản xuất, giải quyết tốt các công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật giao thông;
– Có kỹ năng chủ trì hoặc tham gia theo nhóm tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học đối với những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình; góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ, mặt khác để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
– Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;
– Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;
– Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.