Enter your keyword

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG


1. KIẾN THỨC
– Biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
– Giải thích được kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
– Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức cốt lõi của ngành điện tử viễn thông, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và xã hội.
– Phân tích được các loại mạch điện và phương pháp giải tích mạch điện cơ bản, các loại mạch điện tử viễn thông và các phương pháp phân tích, tính toán, thiết kế.
– Sử dụng được tin học với một trình độ nhất định đúng quy định hiện hành, sử dụng được các phần mềm phổ biến trong công việc học tập và nghiên cứu chuyên môn. Sử dụng được tiếng anh trong học tập và nghiên cứu theo quy định hiện hành.
– Vận dụng được kiến thức cơ bản về đo lường điện tử và thiết bị đo, về kỹ thuật số, mạch điện tử số, phương pháp phân tích, thiết kế các mạch điện tử số.
– Giải thích được các nguyên lý, các phương pháp phân tích hoạt động các hệ thống kỹ thuật, công nghệ điện tử viễn thông như: Hệ thống kỹ thuật điện tử tương tự, hệ thống điện tử số, điện tử thông tin, viễn thông không dây, về tín hiệu viễn thông và xử lý tín hiệu, về xử lý số tín hiệu số, thiết kế và lập trình các hệ thống viễn thông dùng các vi mạch chuyên về xử lý tín hiệu số, viba và vệ tinh, anten và cao tần đồng thời áp dụng các kỹ thuật này để phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử viễn thông.
– Phân biệt được các loại mạch điện tử công suất trong viễn thông, phương pháp phân tích, tính toán, thiết kế các mạch điện tử công suất, về lý thuyết hệ thống tự động trong viễn thông, về kỹ thuật audio và video, kỹ thuật truyền hình.
– Trình bày đư¬ợc một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử viễn thông để phân tích các hiện tượng h¬ư hỏng, các tình huống trong lĩnh vực điện điện tử một cách khoa học, hợp lý.
– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, và ứng dụng của các loại linh kiện, thiết bị điện tử viễn thông. Trình bày được các bản vẽ thiết kế của nghề điện – điện tử và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện – điện tử như bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển, bản vẽ nguyên lý mạch điện tử.
2. KỸ NĂNG
– Thành thạo các kỹ thuật cơ bản của lĩnh vực điện tử – viễn thông, có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống, thiết bị điện tử-viễn thông. Tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông trong công nghiệp và trong đời sống dân dụng.
– Kỹ năng thực hành và thiết kế: Có kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế và thực hiện các đề án thực tế của ngành điện tử viễn thông. Có khả năng diễn đạt – trình bày vấn đề/ đề án, và khả năng tổ chức quá trình thực hiện chúng. Khả năng tính toán, thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống viễn thông.
– Đọc bản vẽ, lắp đặt, vận hành và khai thác các thiết bị điện tử-viễn thông.
– Tổ chức, bảo trì, sửa chữa và cải tiến các thiết bị điện tử-viễn thông.
– Thiết kế, chế tạo một số mạch điện thay thế, mạch điện tử ứng dụng.
– Thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực điện tử viễn thông để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất được, và có tính bền vững.
– Nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử viễn thông; Hoạt động hiệu quả trong các nhóm cộng tác để hoàn thành một mục đích chung;
– Có khả năng viết, nói, tổ chức và giới thiệu thông tin/ kết quả học tập, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một cách có hiệu quả.
– Giao tiếp hiệu quả, viết báo cáo, trình bày diễn đạt ý tưởng qua lời nói hình ảnh, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, trình độ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.
– Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử-viễn thông.