Enter your keyword

BAN GIÁM HIỆU

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Board of Rectors


PGS.TS CAO HÙNG PHI

HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp:

1. Công tác Đảng.
2. Công tác đào tạo.
3. Công tác Thanh tra.
4. Quản lý dự án ADB.
5. Quản trị cơ sở vật chất.
6. Hoạt động các Trung tâm.
7. Mua sắm tài sản, thiết bị.
8. Công tác kế hoạch – Tài chính.
9. Chiến lược phát triển, nâng cấp nhà trường.
10. Công tác cán bộ, phát triển nhân sự và cơ cấu bộ máy tổ chức.
11. Công tác về chế độ chính sách, tiền lương; các văn bản gửi đi.
12. Ký tất cả các hồ sơ liên quan đến tài chính và thanh quyết toán.
13. Ký các văn bằng Tốt nghiệp; Các chứng chỉ: Tin học, Ngoại ngữ, GDNN.
14. Khai thác, bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị, vật tư học tập.

Phụ trách đơn vị:

– Phòng Đào tạo.
– Phòng Quản trị – Thiết bị.
– Phòng Kế hoạch – Tài chính.
– Các khoa, Trung tâm trực thuộc Trường.
– Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận Tổ chức cán bộ và Thanh tra).
– Những công việc khác.

PGS.TS LÊ HỒNG KỲ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp:

1. Công tác khảo thí.
2. Công tác đối ngoại.
3. Công tác hợp tác quốc tế.
4. Công tác Nghiên cứu khoa học.
5. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
6. Công tác sinh viên và các trung tâm hỗ trợ sinh viên.
7. Ký duyệt kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi Olympic, thi kỹ năng nghề.
8. Ký các chứng chỉ: Kỹ năng nghề, An toàn vệ sinh lao động, Giáo dục thể chất, Giáo dục QPAN, NVSP.
9. Kỹ ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn trong hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường.
10. Ký đánh giá kết quả rèn luyện, xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sinh viên, xác nhận vay vốn học tập đối với sinh viên.
11. Công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Phụ trách đơn vị:

– Phòng Công tác sinh viên.
– Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
– Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

ThS. NGUYỄN MINH SANG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chỉ đạo trực tiếp:

1. Công tác thi đua.
2. Công tác đoàn thể.
3. Công tác Hành chính.
4. Công tác chính trị, tư tưởng.
5. Ký các văn bản về công tác thi đua.
6. Quy hoạch và mở rộng khuôn viên trường.
7. Công tác phòng cháy chữa cháy; An ninh trật tự.
8. Công tác khối thi đua các Trường Đại học, Cao đẳng.
9. Ký các văn bản trong lĩnh vực hành chính (trừ văn bản gửi đi).
10. Ký các văn bản thuộc liên quan đến Thực tập sản xuất của sinh viên.
11. Ký duyệt kế hoạch các hoạt động về văn hóa, đạo đức, lối sống, sinh hoạt chính trị trong trường; Kế hoạch tổ chức báo cáo thông tin thời sự, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; Kế hoạch các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm.
12. Công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Phụ trách đơn vị:

– Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận hành chính).
– Trung tâm Đào tạo sau Đại học và Bồi dưỡng chuyên môn.
– Các Phòng khoa chuyên môn (Lĩnh vực chính trị và tư tưởng).
– Các đoàn thể.